Đóng

Thanh niên Việt Nam

Giới thiệu

Cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài

với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”

Thức hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Chỉ thị số 45/CT-TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa IX; Nghị quyết số 09/NQ – TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.


Xem thêm

THANH NIÊN VIỆT NAM

Khách hàng tiêu biểu